VERKOOPVOORWAARDEN DRISTEEM BELGIUM

1. ALGEMENE BEPALINGEN
Behoudens uitdrukkelijk afwijkend en schriftelijk beding is elke verkoop uitsluitend onderworpen aan deze algemene
voorwaarden. De verbintenissen aangegaan door onze vertegenwoordigers zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging. De
bijzondere verkoopvoorwaarden zijn slechts van toepassing op de verkoop waarvoor zij werden gestipuleerd.

2. AANBIEDINGEN
Behoudens anders voorzien, zijn onze aanbiedingen vrijblijvend geldig voor een periode van drie maanden.

3. TECHNISCHE DOCUMENTATIE
De grafische voorstellingen en beschrijvingen in onze documentatie en prospectussen dienen slechts als aanduiding en
betekenen generlei verbintenis van onzentwege. Wij behouden ons het recht voor, zonder enige waarschuwing onze fabricatie
te wijzigen. Bij levering zullen de materialen voorzien zijn van technische commerciële documentatie. Indien overeengekomen
en vermeld op de offerte wordt een dossier « as built » aangemaakt en geleverd na de indienststelling van de installatie. Het
betreft hier telkens 1 set. Bijkomende sets kunnen worden bekomen tegen de overeengekomen prijs.

4. PRIJZEN
Onze prijzen zijn netto, B.T.W. niet inbegrepen. De prijzen kunnen, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik
gewijzigd worden in functie van de economische toestand.

5. LEVERINGSTERMIJNEN
De vermelde leveringstermijn is zonder meer als aanduiding te beschouwen. In geval van overschrijding van een termijn, ziet
de koper af van elke eis tot schadevergoeding of elke aanvraag tot nietigverklaring van de overeenkomst, tenzij een bijzonder
beding, dat door ons schriftelijk wordt aanvaard. Uitgestelde verzendingen zullen, op aanvraag van onze klanten, ter
beschikking blijven in onze magazijnen als wij over de nodige opslagruimte beschikken. In geen geval zal dit feit een
betalingsvertraging rechtvaardigen. In het geval dat de koper de goederen niet in ontvangst neemt op de gevraagde
leveringsdatum, worden de goederen gefactureerd en een schadeloosstelling van 20% kan worden geëist.

6. OPSTART EN GARANTIEPROCEDURE
Wanneer van toepassing, zal DSH (DriSteem) een technische of opstartassistentie op de werf (tijdens werkdagen) aanbieden met een vertegenwoordiger van DSH Belgium. Deze persoon dient op de werf steeds vergezeld te worden van een
vertegenwoordiger van de klant waarbij hij of zij kennis neemt van eventuele opmerkingen met betrekking tot de installatie.
Afhankelijk van de productlijn zijn de voorwaarden voor opstart- en garantie-interventies meer specifiek beschreven in de
verkoopvoorwaarden van de desbetreffende aanbieding. Deze opstartassistentie zal gefactureerd worden en is betaalbaar na
de opstart, ten laatste 6 maanden na de levering. Na 6 maanden kan de prijs van de opstart geïndexeerd worden.

7. BETALING
Onze rekeningen zijn betaalbaar aan ons hoofdkantoor te Zonhoven; dertig dagen factuurdatum, zonder kasdisconto, tenzij
schriftelijk tegenakkoord. In overeenstemming met de Europese Wet van 2 augustus 2002, zal iedere betalingsvertraging
automatisch aanleiding geven tot het aanrekenen van een verwijlintrest vanaf de eerste van de maand, die volgt op de
vervaldag. De intrestvoet wordt halfjaarlijks vastgelegd door de Europese Nationale Bank. De koper heeft nooit het recht
betalingen geheel of gedeeltelijk in te houden in geval van geschil met DSH (DriSteem) Belgium , welke ook de reden daarvan is.

8. KLACHTEN
Bij ontvangst van de goederen zal onmiddellijk bij het aftekenen van de zendnota een melding gemaakt worden wanneer de
verpakking beschadigd is, dit in verband met transportschade en verzekering. Bovendien zal zo vlug mogelijk na levering de
inhoud gecontroleerd worden. Er worden geen klachten over tekorten aanvaard, indien deze niet binnen de 5 dagen na
ontvangst van de goederen door de koper schriftelijk aan DSH (DriSteem) Belgium. gemeld zijn.

9. EIGENDOM
Bij ingebruikname van de geleverde goederen / toestellen wordt aangenomen dat de goederen of installatie als aanvaard
beschouwd kunnen worden.

10. WAARBORG
De waarborgperiode op toestellen bedraagt 2 jaar vanaf het ogenblik van de indienststelling; met een maximum duur van 24
maanden, beginnend vanaf de leveringsdatum. Deze termijn wordt op zes maanden gebracht indien het materiaal meer dan
10 uur per dag gebruikt wordt. Deze waarborg geldt slechts in zoverre de klant aantoont dat de gebreken tot uiting zijn
gekomen in normale gebruiksvoorwaarden en geen gevolg zijn van normale slijtage, onjuiste behandeling, installatie, gebrek
aan onderhoud door de klant of foutieve herstellingen door personeel niet behorend tot of afgevaardigd door DSH (DriSteem) Belgium. De herstelde of vervangen stukken zijn gewaarborgd tot het einde van de waarborgperiode van de oorspronkelijke
geleverde goederen. Indien zou blijken dat het personeel van DSH (DriSteem) Belgium bij toepassing van de waarborg werd
opgeroepen om redenen die vreemd zijn aan ons materiaal of omwille van een gebruik daarvan dat niet als gepast voorkomt,
zullen alle kosten, in verband met de tussenkomst, aangerekend worden. Er wordt geen waarborg gegeven op onderdelen en
geleverde componenten, besteld na de waarborgperiode.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Het niet, of slecht functioneren van de geleverde toestellen, kan geen aanleiding geven tot eventueel aanrekenen van
schadevergoeding voor productschade, eventueel productieverlies noch eventuele winstderving.

12. OVERMACHT
Alle overmachten in geval van oorlog, opstand, epidemieën stakingen, enz… die de aankomst van onze goederen beletten of
verminderen, brengen het volledig recht met zich mee, om leveringen eventueel te schorsen en machtigen een gehele of
gedeeltelijke schorsing van zaken, zonder schadeloosstelling of zonder voorafgaande kennisgeving. Slechts de verkoper
behoudt zich het recht voor de leveringen te schorsen of te verminderen.

13. GESCHILLEN
Elk geschil in verband met de uitvoering van om het even welke bestelling, dat tussen de cliënt en DSH (DriSteem) Belgium niet
in der minne kan geregeld worden, zal uitsluitend kunnen voorgelegd worden aan de rechtbanken van het arrondissement Hasselt.

14. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM
Alle verkochte goederen blijven eigendom van onze maatschappij tot aan de volledige betaling van het gefactureerde bedrag;
onder de betaling verstaat men vanzelfsprekend de werkelijke incassering van de prijs. Tot deze datum en van de
leveringsdag af neemt de koper de verantwoordelijkheid van de schade op zich die deze goederen zouden kunnen ondergaan
of veroorzaken door eender welke oorzaak. Hij draagt eveneens de verzekeringslasten. Het is de koper toegestaan, in het
kader van de normale exploitatie van zijn inrichting, de geleverde goederen te veranderen. In geval van verandering, verbindt
de koper een van de betalingstermijnen niet naleeft of in geval van een of andere schending van voorgelegde clausule in
verband met het voorbehoud van eigendom, kan de verkoper, zonder enig verlies van zijn rechten, per aangetekende brief en
ontvangstbericht de teruggave van de goederen eisen op kosten van de koper totdat deze laatste het geheel van zijn
verplichtingen is nagekomen.

15. ONTBINDINGSCLAUSULE
In geval van niet-betaling op de vervaldag is er uitdrukkelijk overeengekomen dat de verkoop van rechtswege zal verbroken
worden vijftien dagen na een aanmaning per aangetekende brief met ontvangstbericht, die de termen van de hiervernoemde
clausule herneemt en die onvruchtbaar bleven. Hiervoor is er geen enkele juridische formaliteit vereist. Bovendien, kan de
verkoper, door een eenvoudig aangetekend schrijven met ontvangstbericht, de totaliteit van de goederen eisen op volledige
kosten van de koper totdat deze laatste al zijn verplichtingen heeft nageleefd.

16. INTELLECTUELE EIGENDOM
Alle plannen, bestekken en illustraties die aan de klant werden overhandigd blijven ons eigendom en de klant verbiedt elke
inzage ervan aan derden. Deze documenten geven ons geen enkele verplichting daar hun aanduidingen benaderend zijn.

            

DRISTEEM BELGIUM

 

Grote Hellekensstraat 54 b

B 3520 Zonhoven

Belgium

 

+32 11 666 880

E-mail: info [at] dristeembelgium [dot] be

 


Visit the DriSteem global website
at www.dristeem.com

 

Blijf op de hoogte van ons laatste nieuws!

NIEUWSBRIEF